در دیدار با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه پیام نور کل کشور کلیات سند چشم انداز ورزش دانشگاهی برای جذب مشارکت جامعه دانشگاهی پیام نور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

بازدید: 8