اساسنامه تشکیل هیأت‌های ورزشی استانی مراکز آموزش عالی کشور


مقدمه

 به منظور برنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب برای تقویت تشکیلات ورزشی مراکز آموزش عالی مستقر در مراکز استانها و تحکیم و تقویت هر چه بیشتر این مراکز″ آئین نامه فعالیت هیات های استانی مراکز آموزش عالی کشور” تدوین شده است.

ماده ۱ ) اهداف

۱-     تقویت حوزه مدیریت تربیت بدنی دانشگاههای کشور

۲-     صرفه جویی و ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای ورزشی و جلوگیری از فعالیت های موازی

۳-     اشتراک مساعی برای همفکری و تفاهم میان دانشجویان مراکز آموزش عالی

۴-     استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و شناسایی استعدادهای ورزشی

۵-     ساماندهی فعالیتهای ورزشی استانی

ماده ۲ ) وظایف

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مشترک ورزشی

ب- تهیه و تدوین تقویم فعالیتهای مشترک بین مراکز دانشگاهی استان

ج- تشکیل جلسات مستمر بین مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها

د- تشکیل کمیته های آموزشی، فنی، انضباطی و…

ه- بررسی و تصویب  طرح‌های ارائه شده بخشهای مختلف

و- نظارت بر اجرای برنامه های ورزشی مصوب

ز- برگزاری فعالیت‌های متنوع با همکاری و مشارکت کلیه بخشهای آموزش عالی

ح- تهیه جزوات و نشریات آموزشی و کمک آموزشی

ط- تدوین آئین نامه ها و قوانین مرتبط

ی- انجام تبلیغات لازم در زمینه گسترش فعالیتهای مفرح تربیت بدنی و ورزش

ک- تشکیل دوره های آموزشی ویژه مربیان دانشگاهی مراکز استان (داوری و مربیگری و …)

ماده ۳ ) ارکان و تشکیلات

ارکان اصلی هیات عبارتند از:

–       رئیس

–       دبیر

–       نماینده فدراسیون

–       سایر اعضاء

اعضاء عبارتند از :

الف- مدیران تربیت بدنی مراکز آموزش عالی منتخب دانشگاههای مستقر در آن استان

ب – مدیر کل تربیت بدنی استان یا نماینده تام الاختیار

ج- پس از انجام انتخابات هیات در دور اول در دوره های بعدی موارد زیر به ترکیب اعضاء اضافه خواهند شد.

۱) یک نفر دانشجوی ورزشکار برتر دختر و یک نفر دانشجوی ورزشکار برتر پسر به تشخیص رئیس  هیات

۲)  دو نفر از مسئولین انجمنهای ورزشی به تشخیص رئیس هیات

۳) دو نفر از صاحب نظران ورزشی دانشگاهی که مربی تمام وقت یکی از مراکز آموزشی مربوطه باشد.

ماده ۴)  انتخابات

–       رئیس هیات با انجام رأی گیری مخفی از میان کاندیداها انتخاب خواهد شد.

–       جلسات هیات هر ماه یکبار تشکیل که با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد.

–       جلسات فوق العاده با دعوت رئیس و یا تقاضای کتبی اعضاء تشکیل می شود.

–       مسئولین انجمن های ورزشی با پیشنهاد رئیس و نظر اعضاء به مدت یکسال انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱: به هنگام رأی گیری انتخاب رئیس هیات، نماینده فدراسیون به عنوان ناظر بر انتخابات حضور خواهد داشت.

تبصره ۲: محل استقرار هیات در یکی از دانشگاههای مرکز استان می باشد.

ماده ۵ ) وظایف رئیس هیات

رئیس هیات نماینده قانونی فدراسیون بوده و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر می باشد:

۱-     انتصاب دبیر هیات

۲-     اداره و هدایت جلسات بر اساس دستور جلسه

۳-     کسب نظرات کارشناسی اعضاء در خصوص موارد پیش بینی شده و استماع نظرات کمیته

۴-     اعلام کفایت مذاکرات جلسه پس از استماع و کسب رأی اعضای حاضر

۵-     هماهنگی بین مدیریت تربیت بدنی مراکز آموزش عالی

۶-     نظارت و ارزیابی مستمر از فعالیتهای انجام شده و در دست اجرا

۷-     مکاتبه و همکاری با ارگانهای سطح استان برای پیشبرد امور

۸-     تلاش برای جذب کمک های مردمی

۹-     اجرای سیستم نظارت و ارزیابی از فعالیتها به منظور شناسایی و معرفی مربیان، داوران و ورزشکاران برتر

ماده ۶ ) وظایف دبیر

۱-     پیگیری امور جاری

۲-     تهیه دستور جلسات و ابلاغ به اعضاء برای اجرا

۳-     تنظیم صورت جلسات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه

۴-     برقراری ارتباط با اعضاء هیات

۵-     دریافت گزارش رویدادها برای ارائه به جلسه

۶-     تنظیم زمان تشکیل جلسات با نظر رئیس هیات و ارسال دعوتنامه برای اعضاء

۷-     انجام امور محوله از سوی رئیس

۸-     ایجاد هماهنگی بین انجمن های ورزشی

۹-     تشکیل کمیته های فنی و انضباطی

ماده ۷) وظایف اعضاء

الف) شرکت فعال و مستمر در جلسات

ب) ارائه پیشنهادات و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه

ج) انعکاس مصوبات به مسئولین در دانشگاه ذیربط

د) مشارکت جدی در فعالیتها و پذیرش بخشی از فعالیتهای استان از قبیل میزبانی مسابقات، واحدهای آموزشی، سمینار و ……

ه) مساعدت مالی بخش مربوط و واریز آن به حساب معرفی شده

و) همکاری با انجمنهای ورزشی

ز) انجام تبلیغات لازم در زمینه فعالیتهای مشترک مورد نظر

ماده ۸ ) انجمن های ورزشی

انجمنهای ورزشی خاص هر رشته تشکیل و هر انجمن مسئولیت امور فنی رشته خویش را بر عهده داشته و برای انجام فعالیتها وسایل و امکانات مورد نیاز را کتباً به رئیس اعلام می نمایند. اهم وظایف آنها به شرح زیر می باشد.

۱-     تدوین آئین نامه فنی مسابقات

۲-     تعیین سرپرست فنی رشته مربوطه

۳-     تشکیل جلسات فنی با حضور نمایندگان تیمهای شرکت کننده

۴-     پیش بینی داوران مورد نیاز

۵-     هماهنگی با هیأت ورزشی مربوط در استان

۶-     انجام قرعه کشی مسابقات و تدوین جدول زمانبندی مسابقات

۷-     نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های فنی

۸-     تشکیل جلسات انظباطی به منظور رسیدگی به تخلفات و اعتراضات

۹-     ارائه گزارش فنی مسابقات

ماده ۹) بودجه

منابع تأمین مالی کمیته:

۱-     دریافت هدایا و کمک‌های مالی از منابع مختلف

۲-     دریافت سرانه شرکت در مسابقات از سوی اعضاء

۳-     کمک‌های اداره کل تربیت بدنی استان

۴-     کمک‌های شهرداری و استانداری و مراکز فرهنگی

بازدید: 496