استان دانشجو دانشجوی زن (درصد) دانشجوی دولتی (درصد) تعداد دانشجو در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
آذربایجان شرقی ۲۰۷۹۹۱ ۴۱.۸ ۵۰.۶ ۵۴۲۵
آذربایجان غربی ۱۲۸۸۵۶ ۴۲.۷ ۵۸.۰ ۳۹۷۵
اردبیل ۶۲۹۷۹ ۴۳.۱ ۵۹.۵ ۴۹۰۱
اصفهان ۲۹۸۸۵۶ ۴۹.۱ ۵۱.۴ ۵۹۱۸
البرز ۱۱۵۰۹۱ ۵۱.۸ ۶۱.۳ ۴۴۳۷
ایلام ۳۹۷۰۱ ۴۵.۵ ۷۲.۵ ۶۸۳۳
بوشهر ۶۶۰۳۵ ۳۸.۲ ۵۷.۶ ۵۸۸۰
تهران ۸۷۲۹۶۴ ۴۸.۴ ۴۹.۹ ۶۸۸۲
چهارمحال و بختیاری ۴۶۲۲۹ ۴۸.۶ ۷۰.۲ ۴۹۵۵
خراسان جنوبی ۴۵۴۷۸ ۴۴.۹ ۷۴.۲ ۵۹۱۴
خراسان رضوی ۲۶۹۶۳۰ ۴۷.۶ ۵۵.۲ ۴۲۴۴
خراسان شمالی ۴۱۰۳۴ ۴۵.۲ ۶۱.۷ ۴۵۱۴
خوزستان ۲۴۴۷۵۷ ۴۲.۹ ۴۷.۷ ۵۱۱۱
زنجان ۶۰۲۵۸ ۴۴.۹ ۵۸.۷ ۵۶۹۵
سمنان ۹۸۸۰۷ ۴۵.۹ ۵۷.۶ ۱۴۶۸۲
سیستان و بلوچستان ۱۰۱۸۲۲ ۴۳.۸ ۷۰.۵ ۳۶۴۸
فارس ۲۳۳۰۴۷ ۴۷.۳ ۵۰.۶ ۴۸۷۳
قزوین ۱۰۷۳۳۷ ۴۵.۰ ۳۵.۱ ۸۵۸۷
قم ۷۱۷۸۴ ۴۵.۹ ۵۸.۹ ۵۸۱۲
کردستان ۶۲۹۱۶ ۴۳.۶ ۶۴.۳ ۴۰۹۹
کرمان ۱۵۶۸۸۷ ۴۷.۸ ۶۴.۰ ۵۰۳۳
کرمانشاه ۹۲۴۵۷ ۴۴.۰ ۵۹.۸ ۴۶۷۷
کهگیلویه و بویراحمد ۴۹۷۴۳ ۳۸.۵ ۵۸.۸ ۷۰۷۶
گلستان ۸۲۴۹۹ ۴۶.۳ ۴۹.۳ ۴۳۳۵
گیلان ۱۳۱۸۵۸ ۴۶.۴ ۴۸.۷ ۵۱۸۵
لرستان ۹۲۲۰۴ ۴۴.۶ ۶۱.۰ ۵۰۷۷
مازندران ۲۲۲۰۳۳ ۴۵.۵ ۴۶.۲ ۶۹۷۸
مرکزی ۹۵۲۰۸ ۴۱.۵ ۴۷.۸ ۶۴۷۷
هرمزگان ۷۷۶۵۹ ۴۵.۰ ۵۳.۸ ۴۵۴۱
همدان ۸۸۴۲۷ ۴۶.۸ ۶۷.۵ ۴۹۲۶
یزد ۸۳۸۳۶ ۴۵.۷ ۶۱.۵ ۷۶۹۸
کل کشور ۴۳۴۸۳۸۳ ۴۶.۱ ۵۴.۱ ۵۵۲۰

بازدید: 102