معرفی هیات :
هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان به ریاست دکتر مریم وطن دوست مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان ، یکی از ٣١ هیات فعال فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در سطح کشور با هدف برنامه ریزی و ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای ورزشی مراکز دانشگاهی وشناسایی و تقویت ورزشکاران دانشجوی استان است.

ساختار سازمانی:
روسای هیات (فعلی و پیشین ):

ردیف ریاست

تصدی

آراء مدت زمان
1 دکتر بهروز گل محمدی مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان با کسب شش رای از مجموع شش رای اخذ شده 2 سال 91.11.02
2 دکتر محمود علیزاده مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان سرپرست تابستان 96
3 دکتر مریم وطن دوست مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور سمنان با کسب 10 رای از 12 رای اخذ شده 4 سال 97.09.19

 

بازدید: 255