الف) مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مریم وطن دوست

محل تولد : تهران                        

سال تولد: 1363   

وضعیت تاهل: متاهل  

وضعیت تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزش ؛  گرایش قلب و عروق و تنفس

وضعیت اشتغال: استادیار دانشگاه پیام نور

آدرس الکترونیکی    Maryam.Vatandost@gmail.com

 

ب) سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته-گرایش نام دانشگاه معدل کل نمره پایان نامه سال شروع سال خاتمه
کارشناسی تربیت بدنی سیستان و بلوچستان 17.53 1381 1385
کارشناسی ارشد تربیت بدنی آزاد تهران مرکز 18.02 20 1388 1390
عنوان پروژه کارشناسی ارشد- نام استاد راهنما ایمونولوژی اثر تمرینات مقاومتی بر سطوح IL-18  و TNF در دیابت – دکتر حمید آقاعلی نژاد
عنوان پروژه دکتری- نام استاد راهنما قلب و عروق اثر فعالیت در آب برفاکتورهای قلبی و ایمونولوژیک  مدل EAE دکتر پژمان معتمدی

 

بازدید: 1478