گزارش تحلیلی – آماری از وضعیت دانشگاههای استان سمنان

سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

تعداد دانشگاهها : ۶۷ مرکز آموزش عالی

تعداد دانشگاهها دولتی آزاد اسلامی پیام نور علمی – کاربردی غیرانتفاعی
۶۷ ۱۹ ۶ ۹ ۲۱ ۱۲

تعداد دانشجویان: ۱۰۶۷۲۰ نفر

تعداد دانشجویان دولتی آزاد اسلامی پیام نور علمی – کاربردی غیرانتفاعی
پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر
۱۰۶۷۲۰ ۲۱۹۱۹ ۲۲۳۲۶ ۲۰۸۷۷ ۱۲۳۵۹ ۳۵۶۳ ۷۲۷۸ ۴۴۹۱ ۱۵۶۸ ۷۷۲۷ ۴۶۱۲

تعداد دانشجویان به تفکیک جنسیت :

جمعیت دانشجویی پسر : ۵۸۵۷۷ نفر

جمعیت دانشجویی دختر : ۴۸۱۴۳ نفر

تعداد دانشجویان به تفکیک بومی و غیربومی :

جمعیت بومی :۴۰۳۸۹ نفر

جمعیت غیر بومی : ۶۶۳۳۱ نفر

تعداد دانشجویان به تفکیک شهرستان ها :

نام شهرستان سمنان شاهرود دامغان گرمسار مهدیشهر میامی آرادان سرخه
تعداد دانشجویان ۳۴۷۶۷ ۳۰۹۱۳ ۱۴۴۷۸ ۲۱۳۵۱ ۴۰۹۸ ۷۵۸ ۲۴۵ ۱۱۰

تعداد خوابگاهها : ۶۹ واحد خوابگاهی

تعداد اساتید : ۲۱۱۴ نفر

تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی :

مقاطع تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
تعداد دانشجویان ۱۳۱۸۷ ۵۶۴۳۱ ۲۲۵۹۸ ۳۴۴۱

 

بازدید: 598