عنوان کتاب سال انتشار

تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد
کتب تالیف اصول مربیگری  انتشارات پلک‏، ۱۳۹۱چاپ اول

سال 1392 چاپ دوم

450 صفحه

 

عبدالمهدی نصیرزاده، مریم وطن‌دوست
تالیف حقوق ورزشی انتشارات حتمی‏، ۱۳۹۱.

260 صفحه

ابوالفضل فراهانی، عبد‌المهدی نصیر‌زاده، مریم وطن‌دوست
تالیف کارآفرینی در ورزش شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا، ‏۱۳۹۲.

 

ابوالفضل فراهانی، عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
تالیف مبانی علمی کشتی انتشارات پلک‏، 1392

300 صفحه

 

عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
  تالیف مهارت های تمرینی در فوتسال انتشارات پلک 1391

110دصفحه

مریم وطن دوست
  تالیف اصول و مبانی مربیگری پرورش اندام انتشارات پلک 1391 عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
    فیزیولوژی ورزش 1 و 2

(کمک آموزشی پیام نور)

انتشارات گام  2 سال 1390 مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
فیزیولوژی انسان

(کمک آموزشی پیام نور)

انتشارات گام  2 سال 1390 مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
شنا 1و2 انتشارات گام  2 سال 1390 مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
زبان تخصصی تربیت بدنی انتشارات گام  2 سال 1390 مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
آمادگی جسمانی1 انتشارات گام  2 سال 1390 مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
  روش تحقیق در تربیت بدنی انتشارات گام  2 سال 1390 عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی انتشارات گام  2 سال 1390 عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
مدیریت تاسیسات ورزشی انتشارات گام  2 سال 1390 عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
مدیریت سازمانهای ورزشی انتشارات گام  2 سال 1390 عبدالمهدی نصیرزاده. مریم وطن‌دوست
اصول و مبانی تربیت بدنی در دست چاپ مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
    روانشناسی ورزش در دست چاپ مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده
  اصول علمی شنا در دست چاپ مریم وطن‌دوست. عبدالمهدی نصیرزاده

 

بازدید: 39